Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

STOP! – strażacy apelują aby nie wypalać traw

8 marca 2019 | Służby

W roku 2018 Powiatowe Stanowisko Kierowania w Wieluniu otrzymało 80 zgłoszeń o pożarach suchych traw. Do każdego z tych zdarzeń wyjeżdżały samochody bojowe Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Wieluniu bądź Ochotniczych Straży Pożarnych. Dla porównania w roku 2017 było 40 takich zdarzeń.

Wypalanie łąk, traw, nieużytków nie przynosi żadnych pozytywnych skutków. Przede wszystkim nie użyźnia gleby (wiele osób myśli zupełnie inaczej), wręcz odwrotnie – wyjaławia ją. Spalenie suchych traw nie wpływa również korzystnie na rozwój nowej roślinności i nie przyniesie korzyści finansowych. Wielokrotnie wskutek „kontrolowanych” wypalań łąk czy traw zagrożone były zabudowania mieszkalne bądź gospodarcze oraz lasy.

Poza tym w takich pożarach giną zwierzęta, dla których jest to naturalne środowisko życia. Podczas pożarów mogą także zginąć ludzie, nierzadko same osoby podpalające. W 2017 roku w Polsce w takich zdarzeniach zginęło 7 osób, od 2011 roku już 68. Łącznie w 2017 roku w Polsce było 149434 pożary z czego 48767 było pożarami traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Stanowi to 33 % wszystkich pożarów.

Należy tutaj nadmienić że 52 % wszystkich pożarów traw było w miesiącu marcu i kwietniu. Straty wskutek pożarów traw oszacowano na 32 956 500 zł, strażacy średnio co 10 minut wyjeżdżała do takich zdarzeń. Łącznie ilością wody zużytą do gaszenia tych pożarów można napełnić prawie 33 baseny olimpijskie.

Co robić kiedy się widzimy pożar? Przede wszystkim nie wpadajmy w panikę. Zadzwońmy na nr alarmowy 998 lub 112 i podajmy:

  • Dokładnie co się pali
  • Dokładną lokalizację pożaru wraz z możliwością dojazdu (najdokładniej jak potrafimy)
  • Czy zagrożeni są ludzie lub budynki
  • Swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu

Czekajmy na straż pożarną w widocznym miejscu celem pokierowania do miejsca pożaru.

Przypomnieć należy także przepisy prawne, które odwołują się do pożarów traw i nieużytków.

Ustawa z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627)

  • 124: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”
  • 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu lub grzywny”

Ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100)

  • 30 ust. 3 pkt. 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

  • 82 par. 1 Ustawy z nie 20.05.1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 ze zm.)

– kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 par. 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.

  • 163 par. 1 Ustawy z dnia 6.06.1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Będąc świadkiem bezmyślnego wypalania traw, łąk przez inne osoby nie pozostańmy bezczynni. Każdy pożar tego typu może przenieść się na inne obiekty, zagrażając także ludziom. Wypalanie przydrożnych rowów jest również niebezpieczne, ponieważ zadymienie ogranicza widoczność dla uczestników ruchu i może doprowadzić do wypadku.

Korzyści wywołane wypaleniem traw są pozorne, a tak naprawdę skutki są zupełnie odwrotne. Służby ratownicze w momencie gaszenia takich pożarów mogą być o wiele bardziej potrzebne w innym miejscu, w takim w którym zagrożone będzie życie lub zdrowie ludzkie. Zachęcamy wszystkich do popierania ogólnopolskiej akcji „STOP POŻAROM TRAW”.

– ostrzega rzecznik prasowy KP PSP mł. kpt. Grzegorz Kasprzyczak

Gdy ktoś zobaczy pożar powinien zachować zimną krew i powinien zadzwonić na nr alarmowy 998 lub 112 podając swoje dane, miejsce zdarzenia, co się pali, czy może być zagrożony człowiek bądź budynki.

źródło: KP PSP w Wieluniu, fot. www.stoppozaromtraw.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń