Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

162,5 mln zł postojowego w województwie łódzkim

9 czerwca 2020 | Komunikaty

Jakie warunki należy spełnić by otrzymać postojowe, kto może się o nie starać i jaka jest ich wysokość? Już 162,5 mln zł wypłacił ZUS w ramach tzw. postojowego w województwie łódzkim.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne (zlecenia, agencyjną, o dzieło), które w związku z występowaniem COVIC-19, poniosły straty w przychodach.

Świadczenie postojowe według obecnie obowiązujących przepisów może być wypłacone trzykrotnie. Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł i jest nieopodatkowane. Może też wynosić 1300 zł, jeżeli przedsiębiorca rozlicza się w formie karty podatkowej, korzystając ze zwolnienia z podatku VAT. Może też wynosić tyle ile suma wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym złożony został wniosek, jeśli ta suma jest mniejsza niż 1300 zł.

Warunkiem dla osób prowadzących działalność gospodarczą uzyskania postojowego jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Czyli załóżmy, że wniosek o świadczenie postojowe składamy w czerwcu, to w maju, musimy mieć przychód o co najmniej 15 proc niższy niż w kwietniu.

– tłumaczy Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego

Dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne warunkiem jest aby przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy cywilnoprawnej musi nastąpić przed 1 kwietnia bieżącego roku. Jeżeli wnioskujący ubiega się o kontynuację świadczenia postojowego, to powinien wysłać ponownie właściwy druk czyli wniosek o świadczenie postojowe za kolejny okres. Ma on symbol RSP-DK. Wniosek ten składa już sam zainteresowany.

Wnioskujący sam musi ocenić czy jego sytuacja materialna uległa poprawie czy też nie. Porównuje swoją obecną sytuację do tej sprzed złożenia wniosku o pierwsze świadczenie. W oświadczeniu nie musi wykazywać spadku przychodów o kolejne 15%, ale jego sytuacja materialna powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

Kolejna wypłata świadczenia może zostać zrealizowana nie wcześniej niż w następnym miesiącu po wypłacie poprzedniego świadczenia. Wniosek można złożyć nawet wówczas, gdy jeszcze nie wpłynęły pieniądze z pierwszego postojowego. Warto podać we wniosku swoje aktualne dane kontaktowe. W razie wątpliwości nasz pracownik skontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie.

Wyjaśnimy, co należy zrobić, aby uzupełnić lub skorygować wniosek. Zgodnie z przepisami wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. ZUS wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji.

Monika Kiełczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń