Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Strategia rozwoju ponadlokalnego. Porozumienie o współpracy podpisane

17 marca 2023 | Wydarzenia

Dzień 14 marca był szczególny dla naszego regionu ponieważ samorządowcy podpisali porozumienie dotyczące strategii rozwoju ponadlokalnego.

Znamienne spotkanie dwunastu samorządów miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wieluniu. Do projektu, oprócz gospodarza, przystąpiły wszystkie gminy z naszego powiatu oraz gmina Działoszyn.

Jak informuje, na stronie gov.pl, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: strategia rozwoju ponadlokalnego jest nowym dokumentem, wprowadzonym w ramach reformy zmierzającej do pełnego zintegrowania zarówno procesu, jak i dokumentów planistycznych w Polsce. Narzędzie to powstało z myślą o gminach sąsiadujących, powiązanych ze sobą funkcjonalnie, które posiadają wspólne, uzupełniające się lub współzależne cele rozwojowe i chcą razem realizować politykę rozwoju w granicach swoich terytoriów.

Strategia rozwoju ponadlokalnego jest dokumentem zintegrowanym, łączącym ze sobą sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Obowiązkowymi elementami strategii są m.in.: model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie polityki przestrzennej. Kompleksowy dokument ma zapewnić koordynację przestrzenną działań planowanych w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem i ładem przestrzennym.

Strategia rozwoju ponadlokalnego jest instrumentem zintegrowanego planowania rozwoju terenów, które składają się z mniejszych jednostek terytorialnych wyposażonych w odpowiednie kompetencje. Jednostki terytorialne wchodzące w skład OF także mogą posiadać swoje strategie, czyli najbardziej generalne i ogólne zamierzenia co do przyszłych działań wspierających rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny.

Strategia ponadlokalna to nic innego jak instrument do zarządzania rozwojem na obszarach, które wykraczają poza obszar terytorialny danej gminy, który będzie pomagał w budowaniu spójności terytorialnej jak i również jest źródłem oszczędności dla jednostek samorządu terytorialnego, a przede wszystkim jest kierunkiem promowanym w polityce spójności.

Podpisanie dzisiejszego porozumienia pozwoli nam, samorządowcom, na działanie i współpracę w różnych obszarach tych działań, które wynikają z potrzeb danej jednostki samorządu terytorialnego. Jest to też dokument, który pozwala nam wyrażać wolę i chęć współpracy w obszarach, które są nieodzowne dla poprawy funkcjonowania i rozwoju naszych małych ojczyzn.

– powiedział Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler

Z podpisania porozumienia zadowolenia nie krył burmistrz Działoszyna Rafał Drab, który podkreślił istnienie sentymentu do ziemi wieluńskiej, który jest i będzie a porozumienie pomoże w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych w rozwój naszych małych ojczyzn.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń