Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W Wieluniu podpisano umowę grantową w ramach projektu „Dostępna Szkoła”

2 września 2021 | Wydarzenia

W dniu 31 sierpnia Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprosiła na uroczystość podpisania pierwszej umowy grantowej w ramach projektu „Dostępna Szkoła”.

Wydarzenie odbyło się w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu przy ulicy Traugutta. Umowę w imieniu Starostwa Powiatowego w Wieluniu, podpisali: Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler oraz Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba.

Obaj panowie są przedstawicielami organu prowadzącego szkoły, dla których przeznaczony jest grant na kwotę na 1 mln 350 tys. zł., tj. Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadzicach.

W imieniu operatorów programu natomiast umowę podpisał lider innowacyjnego projektu „Dostępna szkoła”, Prezes Zarządu Fundacji Fundusz Współpracy Tomasz Jegier. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił minister Waldemar Buda, Sekretarz Stanu z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, realizującego program Dostępność plus, w ramach którego zorganizowano konkurs grantowy „Dostępna Szkoła”.

Podpisanie umowy grantowej rozpoczyna proces dostosowania obu szkół do standardów dostępności zawartych w Modelu „Dostępnej Szkoły”. O tym jak ma wyglądać taka szkoła mówiła dyrektor ds. strategicznych Fundacji Instytut rozwoju Regionalnego Joanna Piwowońska oraz pokazały wyświetlone dwa krótkie filmiki ze szkół podstawowych w Przedmościu i Wilkowie w Gminie Głogów, które również są beneficjentami takiej umowy grantowej.

Projekt Dostępna Szkoła to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest likwidacja barier z obszaru dostępności w szkołach podstawowych każdego typu. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu unijnego Wiedza Edukacja Rozwój. jako pilotaż działania „Szkoła bez barier – program. Dostępność Plus” przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Projekt powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Jego główną osią jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy dostępności w różnych obszarach i przetestowanie go w szkołach podstawowych. Na ten cel zostało przeznaczono 40 mln zł w formie grantów.

Grantem objęte zostaną szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne, które złożyły specjalne wnioski i przeszły system rekrutacji. Wysokość grantu dla jednego organu prowadzącego wynosi od 500 tys. do 1 mln 350 tys. zł..

Poza wsparciem finansowym, beneficjenci- grantobiorcy mogą liczyć również na pomoc w zakresie:

 • doradztwo i szkolenie kadry zarządzającej organów prowadzących oraz szkół w zakresie dostępności i tworzenia Indywidualnych Planów Poprawy Dostępności,
 • przeprowadzenie profesjonalnych audytów dostępności szkół,
 • udostępnienie narzędzia do samodzielnej oceny poziomu dostępności szkół,
 • doradztwo w zakresie zasad wydatkowania i rozliczenia grantu.

Model Dostępnej Szkoły – został opracowywany przez ekspertów z zakresu dostępności z całej Polski w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz promowania edukacji włączającej w Polsce.

Model uwzględnia cztery obszary działania:

 • architektoniczny,
 • techniczny,
 • edukacyjny i społeczny,
 • proceduralny i organizacyjny.

Podczas spotkania w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu o potrzebach dwu szkół specjalnych z regionu wieluńskiego mówiła dyrektor Szkoły Specjalnej nr 3 w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu Katarzyna Wyrębak. Organ prowadzący szkoły w Wieluniu i Gromadzicach otrzymał grant wartości 1 mln 350 tys. zł., co pokazano na przekazanym podczas uroczystości symbolicznym czeku. Termin realizacji projektu od 19 sierpnia 2021 r. do 18 sierpnia 2023 r.

Jak podaje Starostwo Powiatowe w Wieluniu na swojej stronie główne działania na rzecz poprawy dostępności planowane do realizacji w ramach grantu to:

Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu:

 • zagospodarowanie terenu przyszkolnego podnoszące dostępność do obiektów szkolnych m.in. poprzez wyrównanie nawierzchni oraz doświetlenie,
 • modernizacja szatni,
 • umożliwienie uczniom z niepełnosprawnościami dostępu do wszystkich sal lekcyjnych i gabinetów terapii poprzez montaż windy i platformy,
 • zamontowanie w oknach rolet, odpowiedni kontrast w pomieszczeniach, właściwe oznakowanie pomieszczeń czytelne dla osób niedowidzących,
 • likwidacja barier w ciągach komunikacyjnych,
 • remont pomieszczenia sanitarnego,
 • doposażenie sal lekcyjnych w sprzęt niezbędny do realizacji procesu dydaktycznego,
 • dostosowanie oświetlenia,
 • doposażenie świetlicy, biblioteki, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, gabinetów specjalistycznych (standaryzowane narzędzia diagnostyczne, narzędzia i programy pedagogiczne i logopedyczne, oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem)
 • zwiększenie dostępności do specjalistycznego sprzętu dostosowanego do potrzeb indywidualnych osób z niepełnosprawnością,
 • szkolenia systemowe dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców w celu ujednolicenia komunikacji metodami alternatywnymi,
 • prowadzenie spotkań i szkoleń dla kadry szkoły w zakresie dostępności szkoły,

Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Gromadzicach:

 • likwidacja barier architektonicznych w tym instalacja windy zewnętrznej oraz dwóch platform schodowych, które umożliwią dostęp do wszystkich kondygnacji,
 • dostosowanie oświetlenia, zapewnienie kontrastów w pomieszczeniach ,
 • doposażenie sali lekcyjnych,
 • dostosowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych,
 • doposażenie gabinetów specjalistycznych, gabinetu psychologiczno-pedagogicznego, sali integracji sensorycznej, kącików wyciszenia w salach lekcyjnych
 • zakup specjalistycznych narzędzi diagnostycznych służących do oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
 • doposażenie uczniów w pomoce dydaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych,
 • szkolenia kadry pedagogicznej (w tym studia podyplomowe) i niepedagogicznej w zakresie stosowania racjonalnych usprawnień, uniwersalnego projektowania, zwiększania dostępności w edukacji.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycił także Poseł Na Sejm RP Paweł Rychlik, Przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu Krzysztof Owczarek, przedstawiciele Fundacji Fundusz Współpracy, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu Katarzyna Wyrębak, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach Mirosław Kubiak a także nauczyciele zaangażowani w projekt „Dostępna szkoła” oraz delegacja wychowanków szkół.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń