Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Kompostownia odpadów w Rudzie otwarta już dla mieszkańców

19 maja 2021 | Wydarzenia

W piątek, 21 maja, kompostownia na składowisku odpadów w Rudzie koło Wielunia została oficjalnie otwarta.

Przed budynkiem kompostowni Rudzie oficjalnego otwarcia i symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał m. in. Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, w towarzystwie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu Jacka Ozdoby, Wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artura Michalskiego, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwony Koperskiej, Głównego Ekologa Banku Ochrony Środowiska Sławomira Mazurka oraz wieluńskich samorządowców.

Jak informuje Urząd Miejski w Wieluniu instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów uzyskała pozwolenie zintegrowane oraz status Instalacji Komunalnej (dawniej RIPOK). Rocznie kompostownia będzie przetwarzać ok. 23 tys. tony odpadów.Wielomilionowa inwestycja w instalację do przetwarzania bioodpadów, jak zapewnia Okrasa, ma wpłynąć na utrzymanie niskich cen za odbiór śmieci. W tej chwili mieszkańcy gminy Wieluń płacą 15 zł od osoby. Jest to najniższa stawka w regionie. Nie są to jednak rzeczywiste koszty odbioru odpadów od tutejszych. Różnicę pokrywa gmina.

Na zaproszenie Burmistrza Wielunia oraz Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego Tomasza Kulickiego w otwarciu inwestycji wzięli też m.in. udział przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, radni miejscy, Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego, przedstawiciele spółki Eko-Region, wykonawcy firmy AK NOVA, Banku Ochrony Środowiska, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu, sołtys wsi Ruda.

Historia powstania kompostowni ma korzenie w inicjatywie ówczesnego Ministerstwa Środowiska, resortu współpracującego we wdrażaniu Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ), które w 2017 roku powołało program pilotażowy pn. Gospodarka o obiegu zamkniętym w gminie, finansowany ze środków Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzięki zaangażowaniu Burmistrza Wielunia w pilotażu bierze udział m.in. Gmina Wieluń (woj. łódzkie). To właśnie dzięki tej inicjatywie możliwa była realizacja inwestycji, której wartość wyniosła 6,814 mln zł. Dotacja wyniosła 50% wartości inwestycji, 50% to pożyczka udzielona na preferencyjnych warunkach. Na składowisku odpadów w Rudzie planowane są kolejne inwestycje m.in. budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Wieluń.

Nowo otwarta instalacja, której eksploatacją zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu, pozwoli na zagospodarowanie odpadów BIO pochodzących nie tylko od mieszkańców gminy Wieluń. Szacuje się, że dzięki inwestycji finansowanej przez NFOŚiGW możliwe będą oszczędności rzędu 500 tys. zł rocznie. W gminie Wieluń już teraz można obserwować przychylne dla mieszkańców racjonalne kształtowanie kosztu odbioru odpadów. Oddana właśnie do użytku instalacja oraz ambitne plany lokalnych władz oraz spółki komunalnej mają za zadanie hamowanie nadmiernego wzrostu cen odbioru odpadów oraz ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko odpadów.

Budynek kompostowni z pomieszczeniem technicznym oraz przylegającym do nich biofiltrem zaprojektowano jako jednokondygnacyjny. Każda z funkcji tj. tunele kompostowni, pomieszczenie techniczne oraz biofiltr są wyraźnie wydzielone względem siebie zarówno w rzucie budynku jak i w jego formie przestrzennej. Pomieszczenie techniczne stanowi swego rodzaju dobudówkę do głównej części budynku, którą jest kompostownia, przylega do niej również biofiltr.

Kompostowania stanowi część budynku składającą się z 3 tuneli bioreaktorów, zaprojektowana na rzucie prostokąta, z dachem o nachyleniu 1% w kierunku bram wjazdowych do tuneli, dach posiada okalającą go attykę. Do skrajnego bioreaktora przylega biofiltr oraz pomieszczenie techniczne. Wzdłuż bioreaktorów wykonano płytę żelbetową pod urządzenia napowietrzające. Główny układ konstrukcyjny budynku części bioreaktorów stanowią ściany żelbetowe posadowione bezpośrednio na ławach fundamentowych wraz z żelbetową płytą dachową. Ściany żelbetowe bioreaktorów podzielono pionowymi dylatacjami na mniejsze odcinki.

Pomieszczenie techniczne

Część budynku w rzucie znacznie mniejsza od kompostowni, również na planie prostokąta, natomiast jest to część wyższa względem części kompostowej. Pomieszczenie techniczne przykryte dachem jednospadowym o spadku 7% – dach ten jest oddzielony od dachu kompostowni wyższą attyką. Wejście do pomieszczenia technicznego znajduje się od strony południowej. Pomieszczenie techniczne zaprojektowano jako murowane, z konstrukcją nośną zadaszenia w postaci belek stalowych przykrytych blachą trapezową. Elementy stalowe zabezpieczono antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe. Podziemne powierzchnie betonowe zabezpieczono powłokową hydroizolacyjną bitumiczną.

Biofiltr

Obiekt niezadaszony, o ścianach wysokości 2,09m przylegający bezpośrednio zarówno do pom. technicznego jak i kompostowni. Od frontu (część wschodnia budynku) zlokalizowano wjazdy do tuneli kompostowni oraz wjazd do biofiltra lekko cofniętego względem lica ściany z bramami. Konstrukcja biofiltra – żelbetowa. Ściany żelbetowe biofiltra utwierdzone w płycie podstawy. Płyta biofiltra posadowiona na gruncie za pośrednictwem podsypki z kruszywa. Posadzki bioreaktorów wykonano jako betonowe zbrojone włóknami polimerowymi.

Plac manewrowy przed bioreaktorami wykonano jako żelbetowy, szczelny. Plac oprócz funkcji komunikacyjnej, pełni również funkcję drogi ppoż dla kompostowni, biofiltra i pomieszczenia technicznego. Częścią placu jest również bufor magazynowy znajdujący się w obszarze ściany oporowej.
Plac dojrzewania wraz z placem manewrowym ppoż (pow. 20 x 20 m) stanowią integralną część i znajdują się w części zachodniej terenu składowiska. Plac ma kształt prostokąta wzdłuż którego znajduje się istniejąca droga ppoż. Opisany powyżej plac manewrowy ppoż znajduje się na końcu placu kompostowania. Wzdłuż placu dojrzewania i ppoż wykonano ogrodzenie ażurowe oraz oświetlenie, pozwalające na eksploatację instalacji w godzinach wieczornych.

Całkowity koszt inwestycji w instalację biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Rudzie wyniósł 6 813 676 złotych, z czego pożyczka z NFOŚiGW wyniosła 3 406 838 złotych a dotacja z NFOŚiGW –  3 406 838 złotych.

źródło: UM w Wieluniu
fot. KW

Copyright © 2017-2022 Kocham Wieluń