Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Odbyło się bezpłatne szkolenie na temat wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego

12 marca 2018 | Szkolnictwo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził bezpłatne szkolenie „Zasady przyznawania ustalania podstawy wymiaru i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa”.

Szkolenie, które odbyło się w Wieluńskim Cechu Rzemiosł Różnych, cieszyło się dużym powodzeniem i skierowane było do płatników składek, biur rachunkowych i pracowników służb kadrowo-płacowych.

Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego mają odpowiednio zastosowanie do ustalania podstawy wymiaru pozostałych zasiłków, a więc zasiłku macierzyńskiego, opiekuńczego, wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Podstawą wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego jest wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego od której ustalana jest wysokość świadczenia rehabilitacyjnego podlega, dla celów ustalenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego, waloryzacji.

Waloryzacja natomiast polega na podwyższeniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wskaźnikiem waloryzacji odpowiednim dla kwartału, w którym przypada pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne.

Sposób uzupełniania przy ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wynagrodzenia za miesiące, za które pracownik nie osiągnął wynagrodzenia z przyczyn usprawiedliwionych zależy od rodzaju otrzymanego przez pracownika wynagrodzenia.

Jeżeli pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, uzupełnienie wynagrodzenia polega na przyjęciu wynagrodzenia pracownika określonego w umowie o pracę, tj. pełnego miesięcznego przychodu pracownika pomniejszonego o pełną miesięczną składkę, która zostałaby pracownikowi potrącona gdyby przepracował cały miesiąc.

Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne, uzupełnienie wynagrodzenia polega na podzieleniu wynagrodzenia, które pracownik osiągnął za dni pracy przez liczbę dni roboczych, w których wynagrodzenie zostało przez niego osiągnięte oraz pomnożeniu przez liczbę dni, które pracownik był zobowiązany przepracować w tym miesiącu, jeżeli przepracował choćby 1 dzień.

W podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za czas faktycznie przepracowany albo faktycznie wykonaną pracę, np. praca w godzinach nadliczbowych.

Szczegóły na zdjęciach w galerii.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń