Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Policja ostrzega: jest pierwsza ofiara wybuchu „petardy”. Wyroby pirotechniczne mogą być używane jedynie przez osoby dorosłe!

30 grudnia 2018 | Służby

W Łodzi jest pierwsza ofiara wybuchu „petardy” i oby na niej się skończyło. Przed nami zabawa sylwestrowa, bądźmy odpowiedzialni.

Policjanci w Łodzi wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia, do którego doszło 29 grudnia 2018 roku około godziny 14.00 na terenie łódzkiego Śródmieścia gdzie mieszka 15-latek. Funkcjonariusze ustalają w jaki sposób wszedł w posiadanie materiałów pirotechnicznych. Chłopiec nadal przebywa w szpitalu.

Co roku, przede wszystkim w okresie poprzedzającym Sylwestra, nieumiejętne obchodzenie się z petardami i fajerwerkami staje się przyczyną groźnych wypadków. Używanie wyrobów pirotechnicznych wymaga szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że w dużej mierze bezpieczeństwo zależy od nas samych!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w Polsce obowiązuje zakaz używania petard oraz innych środków pirotechnicznych w miejscach publicznych, z wyłączeniem ograniczeń w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku. Nie oznacza to jednak, że w tych dniach istnieje dowolność, bowiem używanie przedmiotów zawierających wyroby pirotechniczne np. niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować szereg negatywnych konsekwencji i to nie tylko prawnych, ale przede wszystkim zdrowotnych.

Zadbajmy o bezpieczeństwo własne i innych – kupujmy fajerwerki lub petardy tylko u sprawdzonych sprzedawców i tylko takie, które posiadają odpowiednie atesty, oznaczenia klasy bezpieczeństwa, wskazanie producenta wraz z danymi adresowymi oraz instrukcję w języku polskim. Podczas zakupu zwróćmy uwagę, czy opakowanie, w jakim materiały są oferowane do sprzedaży, jest nienaruszone, czy nie nosi śladów mechanicznych uszkodzeń.

Używając wyrobów pirotechnicznych bezwzględnie stosujmy się do zaleceń producenta. Nie lekceważmy ostrzeżeń i wybierzmy odpowiednie miejsce do bezpiecznej zabawy. Przede wszystkim zachowujmy odpowiednią odległość podczas odpalania fajerwerków, jak również nie podejmujmy prób odpalania petard w pomieszczeniach zamkniętych, na balkonach czy w oknach mieszkań.

Pamiętajmy, że wyroby pirotechniczne mogą być używane jedynie przez osoby dorosłe. Również ich sprzedaż osobom niepełnoletnim zagrożona jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Nie zapomnijmy o naszych pupilach – zwierzętach, które mogą negatywnie odczuć skutki używania wyrobów pirotechnicznych. Wiedząc jak reagują w takich sytuacjach, nie pozwólmy ich spłoszyć i zadbajmy by nie odczuwały dyskomfortu związanego z tą wyjątkową nocą.

Ci, którzy zamierzają spędzić noc sylwestrową na koncertach i imprezach plenerowych, powinni pamiętać, że w zatłoczonych miejscach najczęściej dochodzi do kradzieży kieszonkowych. Zastanówmy się, czy warto zabierać ze sobą dużą ilość pieniędzy albo cenną biżuterię.

Pamiętajmy, że petardy i fajerwerki to materiały wybuchowe i musimy przestrzegać przy ich używaniu kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa:

1. kupując fajerwerki lub petardy zwróćmy uwagę, czy posiadają one odpowiednie atesty;
2. nie kupujmy fajerwerków od przypadkowych osób;
3. sprawdźmy oznakowanie wyrobów pirotechnicznych (wyrób powinien posiadać co najmniej następujące oznaczenia: nazwę produktu, klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów w opakowaniu, instrukcję obsługi w języku polskim);
4. do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych;
5. najpierw przeczytajmy instrukcję obsługi, postępujmy ściśle z nią;
6. nie manipulujmy przy fajerwerkach;
7. oddalmy się co najmniej 10 m od odpalonego fajerwerku – wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważne uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;
8. odpalając petardy należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku;
9. materiałów pirotechnicznych używajmy tylko na dworze;
10. ładunki mogą odpalać tylko osoby dorosłe, które nie są pod wpływem alkoholu;
11. po nieudanej próbie nigdy nie zapalajmy ich po raz drugi i nie wrzucajmy ich do ognia;
12. pamiętajmy, że wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do mieszkania sąsiadów oraz spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób;
13. huk petard niepokoi zwierzęta szczególnie psy – zadbajmy o to, aby czworonogi nie były narażone na odgłosy wybuchów;
14. zabaw z fajerwerkami należy unikać w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi;
15. używajmy fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują one zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru;
16. pamiętajmy, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi grożą kary aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności.

Jeszcze raz przypominamy, że sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Informujmy Policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom – uchroni to najmłodszych, którzy często padają ich ofiarami.

Niewłaściwe i nieuprawnione zachowanie może także skutkować odpowiedzialnością określoną w Kodeksie Wykroczeń:

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 83. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia.

oraz w Ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym:

Art. 37. Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

źródło: lodzka.policja.gov.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń