Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego

17 kwietnia 2018 | Pozostałe

Na spotkanie 12 kwietnia w sali konferencyjnej mógł przyjść każdy zainteresowany Budżetem Obywatelskim Województwa Łódzkiego.

W ubiegłym roku odbyła się inauguracyjna edycja Budżetu Obywatelskiego, do którego zakwalifikowano kilka projektów, również z regionu wieluńskiego jednak nie wygrały one w głosowaniu. System orientacji turystycznej i sportowej w Załęczańskim Parku Krajobrazowym z projektu Załęczański OrientPark zdobył wtedy największą liczbę głosów.

Celem konsultacji w Starostwie było zapoznanie się z wprowadzonymi udogodnieniami zgłaszania nowych projektów. Poprzez tego typu spotkania promuje się ideę budżetu obywatelskiego we wszystkich powiatach regionu łódzkiego. W tym roku pula środków na BO została zwiększona do 8 mln zł. Zwiększono też ilość kategorii wojewódzkich.

Od 16 kwietnia do 16 maja 2018 r. można zgłaszać swoje projekty w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Wszelkie informacje dotyczące BO dla zainteresowanych znajdziecie tutaj

Przykłady typów zadań możliwych do zrealizowania w ramach BO:

Kancelaria Marszałka:

1. Spotkania konsultacyjne, informacyjne i szkoleniowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów.

2. Promocja wolontariatu w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych.

3. Edukacja i informacja w regionie na temat narzędzi wspierających aktywność obywatelską.

4. Tworzenie warunków współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, związkami stowarzyszeń, federacjami, porozumieniami organizacji np. fora wymiany doświadczeń.

Departament Cyfryzacji:

1. Organizacja konkursów popularyzujących ideę społeczeństwa informacyjnego i nowych technologii.

2. Prowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe.

Departament Infrastruktury:

1. Działania związane z podniesieniem bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie dróg wojewódzkich, jak np.: budowa chodników, ścieżek rowerowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Np. darmowy przejazd pociągiem połączony ze zwiedzaniem danej miejscowości.

3. Np. specjalne oferty biletowe dla emerytów i rencistów.

4. W ramach współpracy z PKP PLK S.A. jako Zarządcą Infrastruktury Kolejowej, w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie województwa: – parkingi przed dworcem kolejowym: Park&Ride, Bike&Ride, – budowa/przebudowa przystanków kolejowych.

Departament Kultury i Edukacji:

KULTURA:
1.Organizacja wydarzeń kulturalnych tj. festiwali, przeglądów, koncertów, konkursów, spektakli, pokazów filmowych, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, tournée zespołów artystycznych, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich promocji, w tym fundowanie nagród.

2. Organizowanie promocji uczniów i studentów szkolnictwa artystycznego oraz młodych artystów.

3. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej oraz ochrona unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych i ich warsztatów.

4. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży realizowana w różnych formach.

5. Organizacja kursów, konferencji, warsztatów z różnych dziedzin kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego.

6. Upowszechnianie, promocja i popularyzacja regionalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego.

7. Publikacje i wydawnictwa promujące kulturę i dziedzictwo narodowe.

8. Organizacja konferencji z zakresu rewitalizacji i ochrony dziedzictwa narodowego.

9. Wydawanie publikacji z zakresu rewitalizacji i ochrony dziedzictwa narodowego.

10. Współorganizowanie i promowanie corocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa.

11. Organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań z zakresu edukacji kulturalnej i edukacji regionalnej.

12. Diagnozy, badania potrzeb kulturalnych.

13. Tworzenie sieci współpracy w sektorze kultury (pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i placówkami edukacyjnymi etc.).

14. Promocja i informacja nt. wielokulturowego dziedzictwa województwa łódzkiego.

15. Realizacja programów stypendialnych (dot. stypendiów artystycznych w dziedzinie sztuki).

EDUKACJA:
1. Organizacja turniejów piłki siatkowej dla uczniów szkół Samorządu Województwa Łódzkiego wraz z fundowaniem nagród dla uczestników.

2. Organizacja wojewódzkich konkursów czytelniczych dla dzieci i młodzieży wraz z fundowaniem nagród dla laureatów i uczestników.

3. Organizacja pokazów pierwszej pomocy przedmedycznej.

4. Organizacja wystaw promujących działalność artystyczną nauczycieli.

5. Tworzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

6. Organizacja konferencji promujących edukację zawodową.

7. Organizacja spotkań z literatami – regionalistami.

8. Organizacja wojewódzkich konkursów językowych dla młodzieży wraz z nagrodami dla laureatów i uczestników.

Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa:
Działania edukacyjne i promujące bezpieczne zachowania w zakresie:

1. ruchu drogowego,

2. przebywania i wypoczynku nad wodą,

3. udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,

4. różnego rodzaju zagrożeń w życiu codziennym.

Powyższe działania ukierunkowane powinny być w szczególności na dzieci i młodzież z terenu naszego województwa. Uwaga: zadanie może dotyczyć akwenów wodnych na terenie parków krajobrazowych województwa łódzkiego.

Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej:
1. Wdrażanie i popularyzowanie koncepcji „myślenia projektowego”.

2. Wspieranie rozwoju regionalnego oraz procesów budowania tożsamości regionalnej.

3. Promocja marki „Łódzkie promuje”.

RCPS w Łodzi:

1. Aktywna integracja rodziny.

2. Rozwijanie działań ukierunkowanych na wzmacnianie postaw prospołecznych i liderskich wśród dzieci i młodzieży (kluby liderów, rozwój zainteresowań, pasji, wparcie wolontariatu itp.).

3. Profilaktyka prozdrowotna – rzetelna wiedza i poradnictwo w obszarze zagrożeń niewłaściwego trybu życia (żywienie, używanie alkoholu i środków psychoaktywnych, choroby zakaźne jak HIV , WZW itp. PIK – wspieranie w obszarze rozpoznawania, reagowania i interwencji w podejmowaniu działań w sytuacjach zagrożenia życia (używanie środków psychoaktywnych, agresji rówieśniczej, uzależnień behawioralnych).

4. Działania zwiększające aktywność społeczną następujących grup: osób starszych, osób niepełnosprawnych lub o niskim statusie materialnym w obszarach edukacji, profilaktyki zdrowotnej, sportu i rekreacji, kultury czy animacji społecznej.

5. Poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychoedukacyjne – (np. rehabilitacja, terapia, poradnictwo prawne, psychologiczne).

6. Przedsięwzięcia na rzecz integracji międzypokoleniowej osób starszych.

7. Dostępność do dóbr kultury, działań integracyjnych m.in. sportowych, rekreacyjnych.

8. Punkty informacyjno-konsultacyjne np. pomocy prawnej dla osób starszych lub niepełnosprawnych.

9. Rozwój i tworzenie samopomocowych grup wsparcia.

10. Działania wspierające korzystanie z nowoczesnych technologii informatycznych (np. obsługa komputera, mediów społecznościowych).

11. Wsparcie działań mających na celu wyrównanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / z rodzin o niskim statusie materialnym.

Departament Sportu i Turystyki:

Inicjatywy przyczyniające się do rozwoju i upowszechniania sportu i turystyki, np.: SPORT

1. Sport dla Wszystkich jako aktywność promująca ruch – (programy zwiększające aktywność fizyczną mieszkańców – dzieci, młodzież, seniorów realizowane w formie dodatkowych zajęć sportowo-rekreacyjnych).

2. Cykl szkoleń edukacyjnych promujących zdrowy styl życia.

3. Sportowe wakacje dla dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego.

4. Organizacja imprez sportowych, w tym także imprez popularyzujących i promujących sport (pikniki sportowe, dni sportu, festiwale biegowe, itp. realizowane dla rodzin, promujące aktywne spędzanie czasu wolnego).

5. Całoroczne treningi sportowe dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w tym także dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

TURYSTYKA:
1. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa na terenie województwa łódzkiego.

2. Promocja wizerunku województwa łódzkiego jako atrakcyjnego turystycznie.

3. Aktywizacja społeczeństwa na rzecz uprawiania turystyki na terenie województwa łódzkiego.

4. Organizowanie imprez krajoznawczych i turystycznych promujących atrakcje regionu, szlaki turystyczne i produkty turystyczne stworzone w oparciu o potencjał przyrodniczy, kulturowy i przestrzenny regionu oraz związane z dziedzictwem kulinarnym (np. rajdy rowerowe, piesze, konne, spływy kajakowe, questy, itp.).

5. Tworzenie produktów turystycznych wzbogacających ofertę regionu łódzkiego. 6. Doskonalenie kadr turystycznych, organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań z zakresu turystyki.

7. Wytyczanie, oznakowanie i konserwacja oznakowania szlaków turystycznych opartych o dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, poprzemysłowe, geoturystyczne itp. regionu.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi:
1. Zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym:

– remonty i budowy chodników oraz zatok autobusowych możliwe do realizacji w cyklu jednorocznym (w całości zlokalizowane w istniejącym pasie drogowym),

– modernizację, budowę sygnalizacji świetlnych wzbudzanych (w zależności od możliwości zasilania),

– doznakowanie miejsc niebezpiecznych (dodatkowe oznakowanie ostrzegawcze),

– doświetlenie przejść dla pieszych – o ile jest możliwość podłączenia do istniejącej linii energetycznej,

– dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu (np. bariery dla pieszych)

*) zadania związane ze zmianą organizacji ruchu wymagają pozytywnej opinii Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zarząd Nieruchomości Województwa Łódzkiego:
– Zarządzanie nieruchomościami lub udziałami w nieruchomościach będących własnością Województwa Łódzkiego, a także pozostających w jego wieczystym użytkowaniu i w samoistnym posiadaniu nie oddanymi w trwały zarząd, użytkowanie, bądź użytkowanie wieczyste wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym lub osobom prawnym, przekazanymi Zarządowi Nieruchomości Województwa Łódzkiego na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego przez dotychczasowych władających,

– obsługa administracyjno – techniczna lokali użytkowych, co do których Województwu Łódzkiemu przysługuje prawo najmu.

Zakres działania naszej jednostki obejmuje zarządzanie nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz obowiązującymi zasadami gospodarowania nieruchomościami Województwa Łódzkiego.

Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
1. Promocja produktów tradycyjnych województwa łódzkiego wpisanych na listę prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych,

2. Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

Departament Polityki Zdrowotnej:
1.Realizacja działań z zakresu ochrony zdrowia, określonych w Programie współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dany rok, w trybie określonym ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przykładowo w roku 2017 Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na 2017 r. w rodzaju:

– szkolenia z zakresu profilaktyki zaburzeń z obszaru zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży, skierowane do osób pracujących w placówkach oświatowych,

– pomoc psychologiczną dla dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego w stanie kryzysu psychicznego,

– pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego w stanie kryzysu psychicznego,

– rozwój środowiskowych form wsparcia opieki dziennej dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych i otępieniami i ich rodzin, w szczególności dla chorych na Alzheimera i ich rodzin.

2. Realizacja działań z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji i profilaktyki chorób w oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym, w szczególności odnoszących się do celów Narodowego Programu Zdrowia; W 2017 roku ogłoszono konkursy m.in. na przeprowadzenie konsultacji i warsztatów psychologicznych oraz zajęć ruchowych dla osób starszych.

Departament ds. Przedsiębiorczości:
1. Akademia Przedsiębiorczości – szkolenia dla przedsiębiorców; warsztaty z zakresu przedsiębiorczości dla dzieci.

2. Spotkania z ekspertami – zaproszenie wskazanego eksperta na spotkanie z łódzkimi przedsiębiorcami.

3. Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży.

4. Spotkania informacyjne dotyczące finansowania start-upów.

5. Spotkania informacyjne dot. Finansowania inicjatyw klastrowych.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń