Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

ZUS: Czy na rencie można pracować?

3 sierpnia 2023 | Komunikaty

Osoby, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy, mogą podejmować pracę zarobkową, nawet jeśli mają orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy.

Muszą jedynie pamiętać o obowiązujących progach przychodu, które powodują zmniejszenie bądź zawieszenie wypłaty świadczenia. Orzeczona przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską całkowita niezdolność do pracy nie oznacza zakazu wykonywania zatrudnienia.

Żaden przepis zarówno na gruncie ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jak i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nie zabrania osobom pobierającym rentę z ZUS wykonywania pracy zarobkowej.

Jednak chcąc pobierać świadczenie w pełnej wysokości, należy przestrzegać limitów przychodów, które zmieniają się co trzy miesiące.

– informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w woj. mazowieckim

Aby nie narazić się na zmniejszenie świadczenia, rencista może osiągać przychody z działalności objętej obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w wysokości 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W praktyce oznacza to, że od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 r. zarobki do kwoty 4987 zł brutto miesięcznie nie wpłyną na zmniejszenie renty. Jeśli będą wyższe niż 9261,60 zł brutto, czyli 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie ZUS może zawiesić.

– dodaje rzecznik Wojciech Ściwiarski

Natomiast przekroczenie przychodu stanowiącego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jednak nie większego niż 130 proc. tego wynagrodzenia, spowoduje obniżenie renty o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

W przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy jest to kwota 794,35 zł, a w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy 595,80 zł. Kwoty te obowiązują od marca 2023 r. do końca lutego 2024 r.

Wojciech Ściwiarski
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w woj. mazowieckim

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń