Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Darmowa pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna na terenie powiatu wieluńskiego

31 października 2022 | Komunikaty

Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 roku. Z darmowych świadczeń skorzystać może każda osoba po złożeniu oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej – bez obowiązku dokumentowania dochodu!

Pomoc świadczona jest, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod numerem tel. (43) 843-79-44 lub poprzez e-mail: oz@powiat.wielun.pl, przez doświadczonych adwokatów, radców prawnych, doradców obywatelskich i mediatorów.

Jeśli szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie a nie stać cię na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc to skorzystaj z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu wieluńskiego. Znajdziesz tu profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim.

Gdzie znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy? W powiecie wieluńskim punkty dostępne są w następujących lokalizacjach:

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Wieluński:

 1. Wierzchlas – Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchlesie:
  Poniedziałek – godz. 8:30 – 12:30 – Radca Prawny,
 1. Konopnica – Budynek Urzędu Gminy w Konopnicy:
  Wtorek – godz. 8:00 – 12:00 – Radca Prawny,
 1. Pątnów – Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Pątnowie:
  Środa – godz. 9:00 – 13:00: I i III środa miesiąca – Radca Prawny, II środa miesiąca – Adwokat, IV środa miesiąca – Adwokat,
 1. Mokrsko – lokal Gminy, Mokrsko 233, 98-345 Mokrsko:
  Czwartek – godz. 9:00 – 13:00 – Adwokat,
 1. Osjaków – Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie:
  Piątek – godz. 9:00 – 13:00 – Adwokat.

II. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz

 1. Wieluń – Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Wieluniu:
  Poniedziałek – Piątek godz. przyjęć: 9:00 – 13:00 – Radca Prawny,
 1. Łyskornia – Budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni:
  Poniedziałek – Piątek godz. przyjęć: 15:30 – 19:30 – Doradca obywatelski.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie wieluńskim na 2022 rok, pdf – tutaj.

Jak można się zapisać na darmową poradę?

Rejestrację prowadzi Starostwo Powiatowe:
tel. (43) 843-79-44 lub poprzez e-mail: oz@powiat.wielun.pl

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy?

Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA (dostępnego w punkcie), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z pomocy jest złożenie dodatkowego oświadczenia, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych osób oraz zaświadczenia dotyczącego pomocy de minimis.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, a także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 • informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
 • wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
 • poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
 • nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
 • skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
 • nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

 • poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w sprawach dotyczących:

 • lokalu mieszkalnego, w tym min.: uzyskiwanie prawa do lokalu po krewnym, użytkowania, utraty, dysponowania, kupna lub uzyskania prawa własności,
 • przestępstw i wykroczeń, w tym m.in.: pokrzywdzonych, świadków, podejrzanych lub oskarżonych,
 • rodziny, w tym m.in.: majątku małżonków, dochodzenia alimentów, zawarcia lub ustania małżeństwa,
 • dziedziczenia, w tym m.in.: dziedziczenia ustawowego, testamentowego lub zachowku,
 • opieki i kształcenia, w tym m.in.: opieki nad dziećmi, edukacji lub studiów wyższych,
 • własności rzeczy ruchomych i nieruchomości z wyłączeniem dziedziczenia, w tym: nabycia, uregulowania lub dysponowania własnością,
 • świadczeń i zasiłków, w tym m.in.: z tytułu bezrobocia, pomocy społecznej, wypadku przy pracy, emerytur lub rent,
 • zadłużeń, w tym min.: mieszkaniowych, alimentacyjnych, podatkowych, z tytułu kredytów i pożyczek, odpowiedzialności poręczycieli lub odpowiedzialności za zadłużenie innych, wobec ZUZ, podatkowych, nienależnie pobranych świadczeń, kar finansowych, długów spadkowych, nadmiernych zadłużeń,
 • roszczeń i zobowiązań finansowych, w tym m.in.: z tytułu wyrządzonej szkody, odebranego majątku, odzyskiwania pożyczek, podatków,
 • zatrudnienia, w tym m.in: uprawnień związanych z zatrudnieniem, warunków pracy, wynagrodzeń i dodatków lub rozwiązywania umów o pracę, konfliktów w pracy,
 • zdrowia, w tym m.in: ubezpieczeń, opieki medycznej lub orzeczeń o niepełnosprawności, systemie wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • urzędów i sądów, w tym m.in: postępowania przed urzędem, organem, sądem lub problemami osób nie mających obywatelstwa polskiego. 

Punkty specjalistyczne:

W dniu 1 stycznia 2022 roku w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie możesz skorzystać z porady stacjonarnie – umów się na wizytę zdalną (czyli przy użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy). Lista wspomnianych dziedzin i punktów dostępna pod adresem: https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

W celu umówienia wizyty możesz skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukaj na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

Jeżeli jesteś wykonawcą pomocy i jesteś specjalistą we wskazanych dziedzinach i chcesz podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z beneficjentami spoza swojego powiatu – skontaktuj się z właściwym Starostą lub Ministerstwem Sprawiedliwości i utwórz kolejny dyżur specjalistyczny.

W razie pytań związanych z programem skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za projekt w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich: Marcinem Noskowskim (nr tel. 538-623-553, Marcin.Noskowski@ms.gov.pl).

Aktualną listę dyżurów specjalistycznych na rok 2022 znajdziesz pod adresem

https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzona jest także edukacja prawna, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Wszelkie materiały edukacyjne (m.in. poradniki prawne, biuletyny, spoty promocyjne, wideoporadniki prawne itp.) zamieszczone są na dedykowanej dla powiatu stronie internetowej: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-wielunski-2022/

Więcej informacji i szczegóły dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej w powiecie wieluńskim w 2022 r. można znaleźć na stronie Powiatu Wieluńskiego: tutaj.

źródło: Powiat Wieluński i Stowarzyszenie Sursum Corda

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń