Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

20 września rusza nabór wniosków w programie stypendialnym „Równe Szanse”

16 września 2021 | Komunikaty

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie XXIII Edycji Programu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych – „Równe Szanse” na rok szkolny 2021/2022.

Celem Programu Stypendialnego Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, wzmacnianie więzi społecznych uczniów z powiatem wieluńskim oraz aktywizacja młodzieży szkolnej w środowisku lokalnym.

Osoba starająca się o stypendium z w/w programu powinna spełniać następujące kryteria:

  1. być stałym mieszkańcem powiatu wieluńskiego lub uczniem szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie powiatu wieluńskiego,
  2. osiągać wysokie wyniki w nauce (średnia min. 5,00 w kategorii Absolwent oraz 4,50 w kategorii Uczeń Szkoły Ponadpodstawowej).

Wszystkie informacje niezbędne dla potencjalnych kandydatów (w tym Regulamin oraz Wniosek) można pobrać w Biurze Fundacji, w Wieluniu przy placu Kazimierza Wielkiego 2, pokój 205 oraz na www.fundacja.wielun.pl

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć Kserokopię ŚWIADECTWA z ostatniego roku szkolnego oraz jeśli kandydat posiada, dokument potwierdzający osiągnięcia, o których mowa w pkt II ust. 1, ppkt. c) Regulaminu programu „Równe Szanse”. Wszystkie
kserokopie powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę lub dostarczone z oryginałem do wglądu.

W ramach Programu Stypendialnego „Równe Szanse” Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego przyznawane są także stypendia specjalne dla:

  1. uczniów będących mieszkańcami powiatu pajęczańskiego,
  2. uczniów będących dziećmi pracowników firmy Wielton S.A. (Opieczętowany wniosek do pobrania w siedzibie firmy Wielton. S.A.),
  3. uczniów zamieszkałych w zasobach Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Nabór wniosków trwa od 20 września do 20 października 2021 roku, do godziny 15:30 w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego (decyduje data wpłynięcia do Biura Fundacji).

źródło: Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń