Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Do 100 tys. zł odszkodowania za powikłania poszczepienne. Projekt przyjęty

29 lipca 2021 | Komunikaty

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.

Jak informuje portal rządowy gov.pl: rząd utworzy Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Zapewni on pacjentom możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego w sytuacji wystąpienia niepożądanych działań po podaniu szczepionki.

Świadczenia kompensacyjne będą przyznawane na podstawie decyzji Rzecznika Praw Pacjenta. Ponadto wprowadzone zostanie bezpłatne zaopatrzenie w wyroby medyczne dla kobiet w ciąży oraz bezpłatne zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne dla kobiet w okresie połogu.

Kto będzie mógł otrzymać świadczenie kompensacyjne?

 • Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało:
  • w przypadku wystąpienia działań niepożądanych wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego podanej szczepionki lub szczepionek, które spowodowały hospitalizację przez okres nie krótszy niż 14 dni;
  • w przypadku wystąpieniu wstrząsu anafilaktycznego powodującego konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym albo izbie przyjęć lub hospitalizacji przez okres do 14 dni.
 • Świadczenie kompensacyjne będzie przysługiwało zarówno wtedy, gdy działanie niepożądane szczepionki było bezpośrednią przyczyną hospitalizacji, jak i wtedy, gdy następstwem działania niepożądanego było pogorszenie stanu zdrowia wymagające hospitalizacji przez okres nie krótszy niż 14 dni.
 • Świadczeniami będą objęte szczepienia wykonane rutynowo w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych, przede wszystkim dzieci i młodzieży do 19. roku życia oraz nieobowiązkowe szczepienia, które są przeprowadzane w sytuacji epidemii (organizowane i finansowane przez państwo), takie jak np. szczepienia przeciw COVID-19.

Ile wyniesie świadczenie kompensacyjne?

 • Świadczenie będzie miało charakter zryczałtowanej kwoty, a jej wysokość będzie przede wszystkim zależała od długości okresu hospitalizacji. Przykładowo:
  • w przypadku obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego – 3 tys. zł;
  • w przypadku hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni – 10 tys. zł;
  • w przypadku hospitalizacji trwającej od 14 dni do 30 dni – od 10 tys. zł do 20 tys. zł.
 • Elementem świadczenia mogą być także koszty dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu przez pacjenta hospitalizacji do wysokości 10 tys. zł, przy czym limit świadczenia kompensacyjnego wyniesie 100 tys. zł.

Kto będzie przyznawał świadczenie?

 • Świadczenia kompensacyjne będą uzyskiwane na drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Rzecznika Praw Pacjenta – w maksymalnie 60-dniowym terminie na rozpatrzenie wniosku.
 • Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego będzie podlegało opłacie w wysokości 200 zł uiszczanej na rachunek bankowy Funduszu. Opłata będzie podlegać zwrotowi w przypadku przyznania świadczenia kompensacyjnego.
 • Głównym źródłem finansowania Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych będą wpłaty dokonywane przez firmy farmaceutyczne, które zawarły z państwem umowę na dostawę szczepionek do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych realizowanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Wysokość wpłat będzie uzależniona od wysokości zawieranych kontraktów i będzie stanowić 1,5% wartości umowy brutto. Wpłaty wnoszone będą po raz pierwszy w 2022 r.
 • Szacuje się, że Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych będzie dysponował sumą 10,2 mln zł w 2021 r. W latach 2022–2030 będzie to suma w wysokości 5,4 mln zł rocznie.

Pozostałe rozwiązania

 • Wprowadzono dodatkowe świadczenia – bezpłatne zaopatrzenie w wyroby medyczne dla kobiet w ciąży oraz bezpłatne zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne dla kobiet w okresie połogu. Rozwiązanie to będzie stosowane od 1 stycznia 2022 r.
 • Zaproponowano rezygnację z papierowych zleceń na wyroby medyczne i ich naprawę na rzecz postaci elektronicznej oraz wprowadzono nowe terminy realizacji tych funkcjonalności.
 • Wskazano, że szczepienia przeciw Covid-19 mogą wykonywać również studenci kształcący się na 5. albo na 6. roku studiów na kierunku lekarskim, 5. roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym oraz studenci kształcący się na 3. roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo w okresie odbywania tych studiów i przez okres 6 miesięcy po ich zakończeniu.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach.

źródło: gov.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń