Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ w Wieluniu

18 lipca 2021 | Komunikaty

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 28 dni od daty opublikowania ogłoszenia osobiście lub listem poleconym na adres: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń, pokój 126 – sekretariat, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko kandydata, adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do sekretariatu, oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydat na stanowisko objęte konkursem powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:

  1. wykształcenie wyższe,
  2. posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków na stanowisku objętym konkursem,
  3. co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

  1. wiedza na temat zadań realizowanych przez SP ZOZ w Wieluniu,
  2. wiedza na temat przepisów prawnych regulujących działalność podmiotów leczniczych,
  3. wiedza z zakresu zarządzania finansami publicznymi (znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeks Pracy),
  4. wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania,
  5. wiedza i doświadczenie w prowadzeniu inwestycji.

Więcej informacji wraz z lista wymaganych dokumentów znajduję się w plikach poniżej. Wszystkie pliki do pobrania znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego – tutaj.

źródło: Starostwo Powiatowe w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń