Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Trwa nabór wniosków

14 czerwca 2021 | Komunikaty

Gmina Wieluń w 2021 roku przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, który będzie finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość zadania wynosi 57.600,00 zł. Całkowity koszt dofinansowania wynosi 57.600,00 zł. Umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 r. środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania została podpisana w dniu 31 maja 2021 r.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobami z orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W 2021 r. do Programu zostanie zakwalifikowanych 6 osób tj. 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Wieluń.

Zakres i wymiar usług dostępnych w ramach Programu:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w wymiarze 240 godzin.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

  • Karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021,
  • Orzeczenie o niepełnosprawności,
  • Karta oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Realizatorem Programu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu, przewidywany termin realizacji programu lipiec – grudzień 2021 r. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (43)8434322 lub (43)8431206 .

Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Gmina bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia.

Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny /lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta / pielęgniarka.

Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

źródło: MGOPS Wieluń

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń