Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie wieluńskim

9 marca 2021 | Komunikaty

Z dniem 24 lutego stacjonarne punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wieluńskim wznowiły swoją działalność.

Punkty wznowiły swoją działalność na mocy Zarządzenia nr 17 Starosty Wieluńskiego z dnia 24 lutego 2021 r. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty (telefon, e-mail).

W dalszym ciągu nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone są także za pomocą środków porozumiewania się na odległość pod nr telefonu: 43 843 79 44 oraz e-mail: oz@powiat.wielun.pl zgodnie z dotychczasowym harmonogramem pracy punktów.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna w powiecie wieluńskim w 2021 r.

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod numerem tel. (43) 843-79-44 lub poprzez e-mail: oz@powiat.wielun.pl

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Wieluński:

1. Wierzchlas – Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchlesie, ul. Szkolna 48, 98-324 Wierzchlas
Poniedziałek – godz. 9:00 – 13:00
Radca Prawny

2. Konopnica – Budynek Urzędu Gminy w Konopnicy, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica
Wtorek – godz. 9:00 – 13:00
Radca Prawny

3. Pątnów – Budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie, Pątnów 50a, 98-335 Pątnów
Środa – godz. 9:00 – 13:00
I i III środa miesiąca – Radca Prawny
II środa miesiąca – Adwokat
IV środa miesiąca – Adwokat

4. Pątnów – Budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie, Pątnów 50a, 98-335 Pątnów
Czwartek – godz. 9:00 – 13:00
Adwokat

5. Osjaków – Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie, ul. Częstochowska 22, 98-320 Osjaków
Piątek – godz. 9:00 – 13:00
Adwokat

II. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez organizację pozarządową: Fundacja Młodzi Ludziom, Borysław 49, 96-130 Głuchów

1. Wieluń – Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Wieluniu, ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń (wejście od ul. Szkolnej)
godz. przyjęć: 9:00 – 13:00
Poniedziałek – Piątek

2. Łyskornia – Budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni, Łyskornia 55, 98-350 Biała
godz. przyjęć: 15:00 – 19.00
Poniedziałek – Piątek
Doradca obywatelski

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dni 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, a także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

3 a) nieodpłatną mediację, lub

1. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym
lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym
oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcie tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;

2. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;

3. nieodpłatną mediację.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w sprawach dotyczących:

1. lokalu mieszkalnego, w tym min.: uzyskiwanie prawa do lokalu po krewnym, użytkowania, utraty, dysponowania, kupna lub uzyskania prawa własności,

2. przestępstw i wykroczeń, w tym m.in.: pokrzywdzonych, świadków, podejrzanych lub oskarżonych,

3. rodziny, w tym m.in.: majątku małżonków, dochodzenia alimentów, zawarcia lub ustania małżeństwa,

4. dziedziczenia, w tym m.in.: dziedziczenia ustawowego, testamentowego lub zachowku,

5. opieki i kształcenia, w tym m.in.: opieki nad dziećmi, edukacji lub studiów wyższych,

6. własności rzeczy ruchomych i nieruchomości z wyłączeniem dziedziczenia, w tym: nabycia, uregulowania lub dysponowania własnością,

7. świadczeń i zasiłków, w tym m.in.: z tytułu bezrobocia, pomocy społecznej, wypadku przy pracy, emerytur lub rent,

8. zadłużeń, w tym min.: mieszkaniowych, alimentacyjnych, podatkowych, z tytułu kredytów i pożyczek, odpowiedzialności poręczycieli lub odpowiedzialności za zadłużenie innych, wobec ZUZ, podatkowych, nienależnie pobranych świadczeń, kar finansowych, długów spadkowych, nadmiernych zadłużeń,

9. roszczeń i zobowiązań finansowych, w tym m.in.: z tytułu wyrządzonej szkody, odebranego majątku, odzyskiwania pożyczek, podatków,

10. zatrudnienia, w tym m.in: uprawnień związanych z zatrudnieniem, warunków pracy, wynagrodzeń i dodatków lub rozwiązywania umów o pracę, konfliktów w pracy,

11. zdrowia, w tym m.in: ubezpieczeń, opieki medycznej lub orzeczeń o niepełnosprawności, systemie wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi,

12. urzędów i sądów, w tym m.in: postępowania przed urzędem, organem, sądem lub problemami osób nie mających obywatelstwa polskiego.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu wieluńskiego

W związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2232) Starosta Wieluński zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów, świadczące w szczególności:

1. poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne,

2. nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Przedmiotowa lista sporządzona przez Starostę ma służyć do udzielania przez adwokata lub radcę prawnego osobie uprawnionej informacji o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa w przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości lub części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, a w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego. Powyższa lista podlega ciągłej aktualizacji, co można znaleźć na stronie – tutaj.

źródło: Powiat Wieluński

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń