Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Zajęcia zdalne na studiach przedłużone do 30 września

26 lutego 2021 | Komunikaty

Zostało wydane nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jak informuje portal gov.pl ze względu na utrzymujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2 – w okresie od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. – funkcjonowanie uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów podlega nadal ograniczeniu.

Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 363.

Jednocześnie dalsze decyzje co do terminu obowiązywania ograniczeń będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej – termin ten może ulec zmianie. Możliwa jest również modyfikacja przepisów rozporządzenia w zależności od aktualnej sytuacji w poszczególnych województwach.

Wprowadzone rozwiązania przewidują:

  • zastosowanie jednolitych ograniczeń dla uczelni oraz podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów na obszarze całego kraju. Dotychczas poziom ograniczeń był uzależniony od tego, czy siedziba lub filia uczelni lub podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów znajdowała się na obszarze kraju będącym obszarem czerwonym czy obszarem żółtym. Aktualnie przyjęto rozwiązania, które zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami były określone dla obszaru kraju będącego obszarem czerwonym.
  • nadal zasadą jest, że zajęcia na studiach, studiach podyplomowych i w ramach innych form kształcenia w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki, oraz zajęcia w ramach kształcenia doktorantów w uczelniach i innych podmiotach prowadzących to kształcenie, są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia, z tym że:
    • w siedzibie lub filii uczelni lub podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów mogą odbywać się te zajęcia, których charakter powoduje, że nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
    • uczelnie mogą prowadzić w ich siedzibach lub filiach zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Kształcenie na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, lekarza weterynarii, architekta i nauczyciela, musi uwzględniać szczególne rozwiązania przewidziane w standardach kształcenia, określające m.in. wymagania dotyczące realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  • decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje rektor uczelni / kierownik podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów, który określa również warunki realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury, zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących te zajęcia i biorących w nich udział.

Wszelkie rozstrzygnięcia podejmowane przez władze uczelni muszą uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo studentów, doktorantów i pracowników. Prowadzenie działalności powinno odbywać się zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczne funkcjonowanie w sytuacji zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Ponadto ww. rozporządzenie przewiduje, że w okresie ograniczenia funkcjonowania:

  • weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie kształcenia doktorantów prowadzonego na zasadach wynikających z rozporządzenia może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poza siedzibą lub filią uczelni lub innego podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów,
  • kolegia elektorów uczelni publicznych, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powołane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu prowadzonych w uczelniach oraz komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni mogą podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni lub aktach regulujących działanie tych podmiotów.
  • pracownicy uczelni świadczą pracę zgodnie z decyzją rektora uwzględniającą konieczność zapewnienia funkcjonowania uczelni, w tym prowadzenia działalności naukowej. Mając powyższe na uwadze, rektor może podejmować decyzje o wykonywaniu przez pracowników uczelni pracy poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Rozporządzenia:

Rozporządzenie MEiN – ograniczenie działalności uczelni i podmiotów kształcących doktorantów

Rozporządzenie​_MEiN​_-​_ograniczenie​_działalności​_uczelni​_i​_podmiotów​_kształcących​_doktorantów​_26022021.pdf 0.26MB

źródło: gov.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń