Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Trwa nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych

14 lutego 2021 | Komunikaty

W dniu 1 lutego 2021 roku rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2021 roku.

Można składać wnioski o jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego. Wyróżnienia przewidziane są dla najbardziej utalentowanych uczniów i studentów województwa łódzkiego.

W pierwszej kategorii stypendia zostaną przyznawane uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają naukę na terenie województwa łódzkiego, bez względu na miejsce zamieszkania. Wnioski mogą składać dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół, przy czym każdy podmiot może złożyć do 3 wniosków.

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium są:
1. wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach i turniejach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub regionalnym;
2. aktywność naukowa: udział w projektach naukowo-badawczych, działalność w kole naukowym, udział w konferencjach naukowych, uzyskane certyfikaty i dyplomy, udział w wymianie międzynarodowej, udział w dodatkowych formach kształcenia (warsztaty, szkolenia, zajęcia edukacyjne na uczelniach), dodatkowe praktyki i staże, itp.;
3. realizacja indywidualnego programu lub toku nauki świadcząca o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
4. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.

W kategorii student również przewidziano stypendia dla osób kształcących się na terenie województwa łódzkiego, bez względu na miejsce zamieszkania. Mogą się o nie ubiegać studenci kierunków przyporządkowanych do określonych dyscyplin naukowych ogłaszanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Wnioski mogą składać rektorzy lub prorektorzy uczelni, przy czym podmioty te mogą złożyć do 12 wniosków.

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „student” są:
1. aktywność naukowa: nagrody i wyróżnienia w konkursach, autorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego, publikacje naukowe, udział w projektach naukowo-badawczych, wystąpienia na konferencjach naukowych (referaty, prezentacje, postery), działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich, organizacja konferencji naukowych, praktyki i staże (w tym zagraniczne), ukończone kursy, szkolenia, warsztaty, certyfikaty, współpraca międzynarodowa itp.;
2. realizacja indywidualnego programu/toku studiów świadcząca o szczególnych uzdolnieniach studenta;
3. wysoko ocenione pod względem naukowym lub praktycznego zastosowania prace dyplomowe studentów;
4. organizacja wydarzeń naukowych oraz promocyjnych uczelni;
5. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska studenckiego, w szczególności w formie wolontariatu.

W obu kategoriach przewidziano nagrody w wysokości do 10 tys. zł. Ogółem w budżecie województwa na 2021 rok na realizację stypendiów naukowych zarezerwowano kwotę 150 000 zł. Nabór wniosków od uczniów i studentów do stypendiów naukowych trwać będzie do 19 marca 2021 r.

Wnioski o przyznanie stypendium należy złożyć:
1. w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (parter), lub
2. przesłać pocztą na adres Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

Do pobrania:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Regulamin
Załącznik nr 1 – wniosek uczeń
Załącznik nr 2 – wniosek student
Załącznik nr 3 – karta oceny formalnej wniosków w kategorii uczeń
Załącznik nr 4 – karta oceny formalnej wniosków w kategorii student
Załącznik nr 5 – karta oceny merytorycznej wniosków w kategorii uczeń
Załącznik nr 6 – karta oceny merytorycznej wniosków w kategorii student
Załącznik nr 7 – sprawozdanie
Załącznik nr 8 – deklaracja poufności i bezstronności
Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

źródło: lodzkie.pl

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń