Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Dofinansowanie na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego dla mieszkańców Gminy Wieluń

9 września 2020 | Komunikaty

Mieszkańcy Gminy Wieluń mają możliwość otrzymać dofinansowanie na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.

Burmistrz Wielunia uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Wieluń, zainteresowanych podłączeniem budynków do kanalizacji sanitarnej, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w ramach programu: Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych w obszarze Gminy Wieluń.

Osoby ubiegające się o uzyskanie dofinansowania zobowiązane są do złożenia deklaracji chęci uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi załącznikami. Deklarację wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wieluniu, pl. Kazimierza Wielkiego 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020 r. Druki deklaracji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wieluniu bądź też pobrać internetowo na stronie Urzędu miejskiego – tutaj.

Intensywność dofinansowania dla Beneficjenta końcowego przedsięwzięcia tj. właściciela posesji) wynosi:

– ze środków WFOŚiGW w Łodzi do 70% kosztów kwalifikowanych zadania, zastrzegając, że Fundusz udzielając dofinansowania uwzględnia efektywność uzyskania efektu ekologicznego, określoną wg zasady, iż jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologicznego, wyznaczony jako iloraz kosztów kwalifikowanych i ilości RLM* nie może przekroczyć 2.500,00 zł /1 RLM,

Koszty kwalifikowane ( wartości netto )
– zakup materiałów niezbędnych do wykonania podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej,
– roboty budowlano-montażowe związane z usługą wykonania podłączenia do kanalizacji,

Koszty niekwalifikowane, które stanowią wyłączny wkład własny mieszkańca
– podatek VAT,
– koszty odtworzenia zieleni, odbudowa kostki brukowej itp. Ze środków budżetu Gminy Wieluń zostaną pokryte koszty przygotowania dokumentacji projektowej, przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz nadzoru inwestorskiego.

Rozliczenie kosztów zadania z WFOŚiGW w Łodzi następuje wyłącznie w kwotach netto tj. bez podatku VAT. Pozostałe koszty, w tym podatek VAT pokryje Beneficjent końcowy (właściciel nieruchomości). Zastrzega się, że dofinansowanie będzie udzielane mieszkańcom pod warunkiem uzyskania przez Gminę Wieluń dofinansowania na realizację niniejszego projektu.

Termin zakończenia zadania: nie później niż 30.10.2021 r. Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania uzyskają Państwo pod numerem tel. 43 886 02 17

*RLM – dla stałych mieszkańców przyjmuje się, że pobyt 1 mieszkańca oznacza 1 RLM, a dla osób czasowo przebywających RLM określa się proporcjonalnie do okresu ich pobytu.

źródło: UM w Wieluniu

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń