Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

ZUS otworzył w Łodzi Centrum Umorzeń Należności z Tytułu Składek

22 czerwca 2018 | Komunikaty

22 czerwca br. w I Oddziale ZUS w Łodzi uroczyście otwarto Centrum Umorzeń Należności z tytułu Składek I Instancji (Centrum Umorzeń, CUM). To duże wyróżnienie dla łódzkiego oddziału ZUS.

Na terenie kraju znajdują się w sumie tylko 3 takie jednostki. Drugie centrum mieści się w Rzeszowie. W Bielsku-Białej natomiast funkcjonuje Centrum Umorzeń II Instancji. Celem tworzenia Centrów Umorzeń jest ujednolicenie rozstrzygnięć w.zakresie umarzania należności z tytułu składek oraz podniesienie jakości świadczonych usług.

Zespół w Łodzi, który będzie obsługiwał wnioski o umorzenie liczy obecnie 22 osoby. 9 z tych osób pochodzi z naboru wewnętrznego w ZUS, a 13 z rekrutacji zewnętrznej. Docelowo wydział ma liczyć 27 pracowników.

Idea powołania Centrum Umorzeń związana jest z tym, żebyśmy powołali w Polsce kilka placówek, które będą swoim zasięgiem obejmowały obszar całego kraju, co w naszym zamierzeniu ma wpłynąć na poprawę wydajności, ujednolicenie rozstrzygnięć przy podejmowaniu decyzji. Zależy nam też na oderwaniu miejsca podjęcia decyzji o umorzeniu należności od lokalnych uwarunkowań, co powinno pozytywnie wpłynąć na bezstronność podejmowanych decyzji.

– powiedział Paweł Jaroszek – wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 W Centrum Umorzeń w Łodzi rozpatrywane będą wnioski o umorzenie należności z tytułu składek z całego kraju z wyjątkiem tych, które dotyczą lokalnych przedsiębiorców. Te wnioski na zasadzie wymiany trafiać będą do Oddziału w Rzeszowie. Rozwiązanie takie zostało przyjęte w celu zachowania bezstronności przy rozpatrywaniu spraw. Pracownicy Centrum będą weryfikowali kompletność wniosków i dołączanych do nich dokumentów. Będą rozpatrywali pisma i analizowali dokumenty kończąc sprawę wydaniem decyzji w sprawie umorzenia zaległości z tytułu nieopłaconych składek. Nie będą przy tym mieli żadnego kontaktu z wnioskodawcą, co ograniczy ryzyko potencjalnych nadużyć.

Łódzkie i rzeszowskie Centrum Umorzeń zatrudniać będzie łącznie 54 pracowników. W bielskim Centrum zatrudnionych jest 6 pracowników. Około 1/3 pracowników Centrów Umorzeń to wysokiej klasy specjaliści, od wielu lat zatrudnieni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Pozostałych pracowników zatrudniono w ramach rekrutacji zewnętrznej. Utworzenie nowych miejsc pracy nie wiązało się ze zwiększeniem zatrudnienia w ZUS. Etaty dla CUM powstały w ramach przeprowadzonych przez Zakład zmian organizacyjnych. Centra zaczęły działać od 1 kwietnia 2018 r. i sukcesywnie przejmują obsługę wniosków o umorzenie należności z pozostałych Oddziałów. Należy podkreślić, że klienci wnioski o umorzenie tak jak dotychczas składać mogą w każdej placówce ZUS. Tam złożony wniosek zostanie przekazany do właściwego doradcy ds. ulg i umorzeń, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie wniosku i kontakt z klientem oraz CUM, którego pracownicy rozpatrzą sprawę.

Umorzenie długu tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Umorzenie, ze względu na publicznoprawny charakter należności z tytułu składek, jest rozwiązaniem wyjątkowym i możliwe jest jedynie w przypadku całkowitej nieściągalności lub ważnego interesu osoby zobowiązanej, takim jak m. in. trudna sytuacja materialna i życiowa uniemożliwiająca spłatę zaległych składek.

Pamiętać należy, że umorzenie nieopłaconych składek może mieć wpływ na zakres oraz wysokość przyszłych świadczeń, jakie będą przysługiwać płatnikowi z ubezpieczeń społecznych. Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty dla płatników zobowiązanych do opłacania składek na własne ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie uwzględnia się okresu, za który nie zostały uiszczone składki.

W przypadku, gdy sytuacja finansowa płatnika i jego rodziny nie pozwala na jednorazowe uregulowanie zobowiązań z tytułu składek, ZUS może rozłożyć spłatę tych należności na raty.

Rozłożenie niezapłaconych składek na raty polega na możliwości uregulowania tych należności w dłuższym okresie czasu i stanowi dla płatnika dogodną formę spłaty.

Warunkiem udzielenia układu ratalnego jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej płatnika.  Pomocą w skompletowaniu oraz wypełnieniu niezbędnych dokumentów służą płatnikom składek powołani w Oddziałach ZUS doradcy do spraw ulg i umorzeń.

Monika Kiełczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS woj. łódzkiego

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń