Kultura | Edukacja | Kronika 112 Sport i rekreacja | Inwestycje

Reklama

Jesteś zainteresowany zareklamowaniem się w naszym serwisie?
Sprawdź dostępne możliwości współpracy!

Oferta reklamowa

Kontakt

Masz ciekawy temat? A może jakieś pytania?

Kontakt

Od marca wzrost wysokości rent i emerytur o 2,98%

19 lutego 2018 | Komunikaty

Dobre wieści dla emerytów, którzy przeszli z renty na emeryturę z urzędu, nie mając wymaganego stażu ubezpieczeniowego uprawniającego do najniższej emerytury. Od 1 marca świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o prawie 3%.

Monika Kiełczyńska – regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego:

Nie trzeba składać wniosku o przeprowadzenie waloryzacji – ZUS przeprowadza ją z urzędu! Każdy świadczeniobiorca po przeprowadzeniu waloryzacji otrzyma stosowną decyzję z informacją o nowej wysokości świadczenia.
Celem waloryzacji jest zachowanie realnej wartości wypłacanych świadczeń w stosunku do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Waloryzacja emerytur i rent polega na pomnożeniu kwoty świadczenia przez procentowy wskaźnik waloryzacji, który w 2018 r. wynosi 102,98%. Wysokość wskaźnika uzależniona jest od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług w poprzednim roku kalendarzowym i od realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym ( do obliczenia wskaźnika przyjmuje się co najmniej 20 % wzrostu).
Przykład:
Jeśli na koniec lutego wysokość emerytury brutto wynosiła 1000 zł, to po waloryzacji emerytura będzie wynosiła 1029,80 zł. Jeżeli wysokość emerytury na koniec lutego wynosiła 2000 zł, jej wysokość będzie wynosiła 2059,60 zł. brutto.

Wyrównanie:

Emeryci, którzy mieli przez ZUS przyznaną emeryturę z urzędu, po rencie z tytułu niezdolności do pracy i nie mieli wymaganego stażu do emerytury minimalnej (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), niekiedy mieli emeryturę niższą od gwarantowanej najniższej jej wysokości.
Po zmianie przepisów osobom, którym ZUS wypłaca od 1 marca 2017 r. emeryturę z urzędu w kwocie niższej niż:
– 1000 zł. brutto (emerytura z urzędu po rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy)
– 750 zł. brutto (emerytura z urzędu po rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy)
ZUS wypłaci wyrównanie do 1000 zł lub 750 zł za okres od 1 marca 2017 do 28 lutego 2018 r. a następnie zwaloryzuje świadczenie bieżącym (z 2018 r.) wskaźnikiem waloryzacji.

Część z emerytur przyznanych przez ZUS z urzędu po rencie z tytułu niezdolności do pracy była niższa od najniższej gwarantowanej wysokości renty. Obecnie w przypadku emerytur przyznawanych z urzędu (nie na wniosek) nie będzie wymagany staż ubezpieczeniowy aby wysokość emerytury była gwarantowana i wynosiła po waloryzacji 1029,80 w przypadku przejścia na emeryturę z renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i 772,35 w przypadku emerytury przyznanej z urzędu po rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Reklama Salon optyczny Jacek w Wieluniu
Copyright © 2017-2024 Kocham Wieluń